Privacy

Privacy

De Graaf & Groot Makelaars respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per e-mail en/of via het contactformulier) aan De Graaf & Groot Makelaars verstrekt altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. De persoonsgegevens die door u aan De Graaf & Groot Makelaars worden verstrekt via deze website, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de website van De Graaf & Groot Makelaars en op het gebruik daarvan is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de daarvan ontleende informatie zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland.

Amsterdam, juni 2008.